TTC Đặng Huỳnh đã trang bị thêm 02 xe đầu kéo HD1000

TIN LIÊN QUAN