ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Sáng ngày 17/4/2024, tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ, thành viên Tập đoàn TTC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023.
Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng, tuy nhiên bất động sản công nghiệp vẫn là điểm sáng của thị trường bất động sản, ghi nhận tăng trưởng ở mọi phương diện từ nguồn cầu đến nguồn cung, giá bán và cả tỷ lệ lấp đầy.
Theo đó, TTC IZ ghi nhận doanh thu thuần đạt 887 tỷ đồng, tăng 7% so kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ đồng vượt 18% so với kế hoạch. Tổng tài sản ghi nhận tại 31/12/2023 hơn 8.249 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022.
Năm 2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được hầu hết các tổ chức quốc tế dự báo thấp hơn năm 2023. Cụ thể, Liên hợp quốc (UN) nhận định trong bối cảnh rủi ro và bất ổn kéo dài, tăng trưởng GDP toàn cầu dự báo sẽ chậm lại từ mức 2,7% năm 2023 xuống 2,4% vào năm 2024; Nền kinh tế Việt Nam 2024 được dự báo tiếp tục gặp thuận lợi và khó khăn đan xen. Rào cản lớn nhất là tác động tiêu cực từ bên ngoài nhất là đà tăng trưởng chậm lại của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.
ĐHĐCĐ cũng thông qua nội dung 3 báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành. Thông qua nội dung 08 tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Việc chi trả cổ tức năm tài chính 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; Báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2024; Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; Chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.
     

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

So sánh danh sách

So sánh